ბაია ზუგდიდი                                    
 სამშაბათი,0:19 AM,2019 

ბანერი


სიახლეგორის ”დილა" ანთალიაში მომზადებას აგრძელებს. გუნდს უკვე შეუერთდა მამუკა ჯუღელი. გორელთა ახალმა გენერალურმა დირექტორმა კვირას კრება ჩაატარა და მოთამაშეებს ”დილას" მიზნებსა და ამოცანებზე ესაუბრა.

აქვე საინტერესო ფაქტი: ”ტრანფერმარკტის" შეფასებით, გორის ”დილას" მოთამაშეთა საერთო ფასი ეროვნული ჩემპიონატის დაწყების დროს, 2011 წლის სექტემბერში 900 000 ევრო იყო, ანუ გუნდის თითო წევრის საშუალო ფასი 37 500 ევრო იყო, ”დილა" კი ჯამური მაჩვენებლით მე-10 ადგილზე იმყოფებოდა.

ჯუღელის ჩამოყვანილი მოთამაშეების წყალობით, ”დილას" არა მხოლოდ მადა, არამედ ფასიც გაეზარდა: ”ტრანსფერმაკტის" შეფასებით, ამჟამად გუნდის ჯამური ღირებულება 4.100.000  ევროა, თითო წევრის საშუალო ფასი 125 926 ევრო, ჯამური მაჩვენებლით კი უმაღლეს ლიგაში მე-5 ადგილზეა.

თუმცა, სიაში არ არიამ ხორვატიის სამგზის საუკეთესო მეკარე მარინ სკენდერი, ნახევარმცველი ვლადიმერ კრნჟინაცი და თავდამსხმელი მათე ვაწაძე. მათი დამატების შემთხვევაში კლუბის ღირებულება 1, 025 მილიონით გაიზრდება და კლუბებში მესამე პოზიციაზე აღმოჩნდება, რადგან ”ტრანსფერმაკტი" ვაწაძეს 400 ათას ევროდ აფასებს, ამდენივეა სკენდერის ფასი, კრნჟინაცის კი - 225 ათასი.

ამჟამად კი ”დილას" ყველაზე ძრვირადღირებული მოთამაშეები არიან ლაშა სალუქვაძე (750 000), გოჩა ხოჯავა (650 000), მათე ვაწაძე (400 000), კახა ალადაშვილი (300 000), გიორგი კახელიშვილი, ირაკლი ლექვთაძე (ორივე - 250 000). მანამდე კი პირველზე დავით რაჟამაშვილი (200 000) იყო, რომელიც ”ზესტაფონში" გადავიდა.

საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილე გუნდების საერთო ფასი სექტემბერში 30 550 000 ევრო იყო, ახლა კი 7 450 000 მილიონით გაიზარდა.

კლუბი მ.რ. გ.ს.ფ. ს.ფ.
დინამო 26 10 350 000 398 077
ზესტაფონი 28 7 300 000 260 714
მეტალურგი 21 3 750 000 178 571
დილა 27 3 400 000 125 926
ტორპედო 28 3 400 000 121 429
ვიტ ჯორჯია 23 1 900 000 82 609
სპარტაკი 23 1 575 000 68 478
გაგრა 20 1 550 000 77 500
ბაია 20 1 475 000 73 750
კოლხეთი-1913 28 1 375 000 49 107
მერანი 21 1 150 000 54 762
სიონი 26 1 075 000 41 346
სულ 38.300.000 131.615

* თანხები მოცემულია ევროში
* მ.რ. - მოთამაშეთა რაოდენობა; გ.ს.ფ. - გუნდის საერთო ფასი; ფ.ს.ფ. - ფეხბურთელთა საშუალო ფასი.

იანვრის ბოლოს უმაღლესი ლიგის კლუბების მოთამაშეთა საშუალო ღირებულება - 131 615 ევრო გახდა, როდესაც სექტემბერში იგივე მაჩვენებელი 105 382 ევროს უდრიდა. სულ ჩვენს ჩემპიონატში 13 ლეგიონერია, მოთამაშეთა საერთო რაოდენობის 4,5 პროცენტი.

ცხადია, წინა თვეების მაჩვენებელთა გათვალისწინებით, სტატისტიკა კარგია. მაგრამ მთავარია, სახელმწიფოს მიერ ფეხბურთის პატრონობის პროცესი გაგრძელდეს და ”დილას" ეიფორიამ მხოლოდ ერთ წელს არ გასტანოს. გორელ და ზოგადად, ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს ყველაზე მეტად ეს აფრთხობთ.

რუსეთის პრემიერლიგაში მოთამაშე ქართველთა დიდხანს შენარჩუნების იმედი არავის აქვს, ისინი თავის გზას იპოვნიან და მაინც უცხოეთში წავლენ, მაგრამ იმედია, ეს შიში არ გამართლდება, ხოლო გუნდს კი მზრუნველობა და ფინანსები არ მოაკლდება.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

dilas mada da fasi gaezarda

goris ~dila” anTaliaSi momzadebas agrZelebs. gunds ukve SeuerTda mamuka juReli. gorelTa axalma generalurma direqtorma kviras kreba Caatara da moTamaSeebs ~dilas” miznebsa da amocanebze esaubra.

aqve saintereso faqti: ~tranfermarktis” SefasebiT, goris ~dilas” moTamaSeTa saerTo fasi erovnuli Cempionatis dawyebis dros, 2011 wlis seqtemberSi 900 000 evro iyo, anu gundis TiTo wevris saSualo fasi 37 500 evro iyo, ~dila” ki jamuri maCvenebliT me-10 adgilze imyofeboda.

juRelis Camoyvanili moTamaSeebis wyalobiT, ~dilas” ara mxolod mada, aramed fasic gaezarda: ~transfermaktis” SefasebiT, amJamad gundis jamuri Rirebuleba 3 400 000 evroa, TiTo wevris saSualo fasi 125 926 evro, jamuri maCvenebliT ki umaRles ligaSi me-5 adgilzea.

Tumca, siaSi ar ariam xorvatiis samgzis saukeTeso mekare marin skenderi, naxevarmcveli vladimer krnJinaci da Tavdamsxmeli maTe vawaZe. maTi damatebis SemTxvevaSi klubis Rirebuleba 1, 025 milioniT gaizrdeba da klubebSi mesame poziciaze aRmoCndeba, radgan ~transfermakti” vawaZes 400 aTas evrod afasebs, amdenivea skenderis fasi, krnJinacis ki - 225 aTasi.

amJamad ki ~dilas” yvelaze ZrviradRirebuli moTamaSeebi arian laSa saluqvaZe (750 000), goCa xojava (650 000), maTe vawaZe (400 000), kaxa aladaSvili (300 000), giorgi kaxeliSvili, irakli leqvTaZe (orive - 250 000). manamde ki pirvelze daviT raJamaSvili (200 000) iyo, romelic ~zestafonSi” gadavida.

saqarTvelos Cempionatis monawile gundebis saerTo fasi seqtemberSi 30 550 000 evro iyo, axla ki 7 450 000 milioniT gaizarda.

klubi m.r. g.s.f. s.f.

dinamo 26 10 350 000 398 077

zestafoni 28 7 300 000 260 714

metalurgi 21 3 750 000 178 571

dila 27 3 400 000 125 926

torpedo 28 3 400 000 121 429

vit jorjia 23 1 900 000 82 609

spartaki 23 1 575 000 68 478

gagra 20 1 550 000 77 500

baia 20 1 475 000 73 750

kolxeTi-1913 28 1 375 000 49 107

merani 21 1 150 000 54 762

sioni 26 1 075 000 41 346

sul 38.300.000 131.615

* Tanxebi mocemulia evroSi

* m.r. - moTamaSeTa raodenoba; g.s.f. - gundis saerTo fasi; f.s.f. - fexburTelTa saSualo fasi.

ianvris bolos UumaRlesi ligis klubebis moTamaSeTa saSualo Rirebuleba - 131 615 evro gaxda, rodesac seqtemberSi igive maCvenebeli 105 382 evros udrida. sul Cvens CempionatSi 13 legioneria, moTamaSeTa saerTo raodenobis 4,5 procenti.

cxadia, wina Tveebis maCvenebelTa gaTvaliswinebiT, statistika kargia. magram mTavaria, saxelmwifos mier fexburTis patronobis procesi gagrZeldes da ~dilas” eiforia mxolod erTi weli ar gagrZeldes. gorel da zogadad, qarTuli fexburTis gulSematkivrebs yvelaze metad es afrTxobT.

ruseTis premierligaSi moTamaSe qarTvelTa didxans SenarCunebis imedi aravis aqvs, isini Tavsi gzas ipovian da mainc ucxoeTSi wavlen, magram imedia, es SiSi ar gamarTldeba, xolo gunds ki mzrunveloba da finansebi ar moakldeba.

merab mamulaSvili

რეიტინგი: 0.0/0
კატეგორიაკატეგორია: |ნანახიანანახია: 1392 |ავტორიავტორი: სტუმარი | თარიღითარიღი: 2019-06-25 | კომენტარები (0)

სულ კომენტარები:: 0
1
სახელი *:
მეილი:
კოდი *:

სამართავი პანელიძებნაგამოკითხვა

ზამთრის საუკეთესო ტრანსფერი


არქივი
შედეგები

სულ პასუხი:
167

რეკლამა

რეკლამისთვის ან ბანერის გაცვლისთვის მოგვმართეთ აქ: ადმინთან კონტაქტი

  
  


ბოლო თამაშები

დილა გორი  0 - 0   კოლხეთი ფოთი   
ტორპედო     2 - 1   მერანი მარტვილი 
ზესტაფონი  5 - 1     დინამო    
გაგრა           1 - 0     ვიტ ჯორჯია   
სიონი           0 - 3     დილა გორი  
ბაია             1 - 1     ტორპედო  
მეტალური   0 - 0    ზესტაფონი  
კოლხეთი ფოთი      1 - 0    სპარტაკი   
მერანი მარტვილი   2 - 1  დინამო  
მერანი მარტვილი   0 - 2 ზესტაფონი

ბომბარდირები

# Name /სახელ
Club/კლუბი
S - -
1
Djaba Dvali Djaba Dvali
FC Zestafoni
16 9 3 12
2
Xisco Xisco
Dinamo Tiflis
15 9 2 11
3
Dimitri Tatanashvili Dimitri Tatanashvili
Metallurgist Rustavi
17 8 0 8
4
Nikoloz Gelashvili Nikoloz Gelashvili
FC Zestafoni
11 7 2 9
5
Besik Chimakadze Besik Chimakadze
WIT Georgia Tiflis
18 6 3 9
S-თამაში
-- გოლები
-- ასისტი

ვიდეო

ცხრილი

სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0